Sprzedaż wstrzymanaSzanowni Państwo,
Aktualnie sprzedaż w księgarni jest wstrzymana. Wkrótce wrócimy z bogatszą i atrakcyjniejszą ofertą.
Pozdrawiamy
Zespół Księgarni»
Skip Navigation
 
Bestsellery: Inne:

regulamin

REGULAMIN

1. Regulamin dotyczy zakupów w księgarni internetowej Makler. Określa zasady i sposób sprzedaży towarów. Wszystkie książki oferowane w sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Zapraszamy do zakupów!

2. Księgarnia internetowa, działająca pod adresem http://www.makler.opole.pl, jest prowadzona przez firmę „Makler” – Janusz Węgrzyn, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 36062, prowadzonej przez prezydenta Miasta Opola; NIP: 631-107-72-49, REGON: 273017865, z siedzibą: 45-706 Opole przy Placu Piłsudskiego 6/9. Nr rachunku w banku BZ WBK:

Makler - Janusz Węgrzyn
94 1090 1649 0000 0001 3077 7630


i zwana jest dalej "SPRZEDAWCĄ".

3. SPRZEDAWCA udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu KLIENTA.

4. SPRZEDAWCA podejmuje wszelkie starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę internetową księgarni kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.

5. Zamawiający w księgarni internetowej makler.opole.pl zwany „KLIENTEM” powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku zakupów na stronie www.makler.opole.pl lub składania zamówienia KLIENT zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. check – box.

§ 1. Realizacja zamówień, formy płatności i dostawy

1. Księgarnia internetowa prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę makler.opole.pl, na której można składać zamówienia. Przedmiot zamówienia zwany jest też dalej PRODUKTEM.

2. KLIENT składa zamówienie dokonując wyboru PRODUKTÓW i umieszczając je w tzw. „koszyku”. KLIENT otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

3. KLIENT otrzymuje potwierdzenie wysłania zamówienia z magazynu SPRZEDAWCY na wybrany przez KLIENTA adres e-mail.

4. Klient ma do wyboru różne formy dostawy wskazane na stronie http://www.makler.opole.pl/?p=p_1&sName=kontakt.

5. Dostawa PRODUKTÓW odbywa się w sposób wybrany przez KLIENTA w zamówieniu, a jej koszty są określone w cenniku dostępnym na stronie: http://www.makler.opole.pl/index.php?p=p_2&sName=o-nas. Dostawa zamówionych PRODUKTÓW następuje za pośrednictwem podmiotu zawodowo trudniącego się doręczaniem przesyłek.

6. Formy płatności oraz sposób ich dokonania są zależne od wybranego przez KLIENTA sposobu odbioru zamówienia. KLIENT może dokonać zapłaty z góry (przedpłata) lub przy odbiorze (za pobraniem). Płatności za zamówienie można dokonać przy odbiorze lub przelewem elektronicznym, przelewem bankowym, lub za pośrednictwem innych funkcjonalności udostępnianych na stronie makler.opole.pl.

7. Do każdego zamówienia jest wystawiana faktura, która jest doręczana KLIENTOWI razem z PRODUKTEM.

8. Po ostatecznym zatwierdzeniu złożenia zamówienia przez KLIENTA, jest on uprawniony do samodzielnej modyfikacji zamówienia w zakresie jaki dopuszczają funkcjonalności strony makler.opole.pl

§ 2. Ceny

1. Ceny PRODUKTÓW są podawane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają w sobie podatek VAT). Ceny zamieszczone przy oferowanych PRODUKTACH nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, ponieważ informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób wyraźny i jednoznaczny po wybraniu przez KLIENTA formy dostawy i płatności. Przed zatwierdzeniem zamówienia KLIENT może samodzielnie sprawdzić koszt dostawy na stronie http://www.makler.opole.pl/index.php?p=p_2&sName=o-nas.

2. SPRZEDAWCA nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.

§ 3. Termin realizacji zamówień

1. Podstawowy termin wysyłki zakupionych PRODUKTÓW wynosi od jednego do trzech dni roboczych tj. dni od poniedziałku do piątku, liczonych od daty złożenia zamówienia. Niekiedy, w razie konieczności sprowadzenia towaru z hurtowni, termin wysyłki może wynieść 5 dni.

2. Szczegółowa informacja o terminie wysyłki zostaje wysłana do klienta na adres e-mail, zaś termin dostawy uzależniony od wybranego sposobu wynosi 2-3 dni roboczych.

3. Ze względów logistycznych, zamówienie złożone do godziny 13.00 dnia roboczego traktowane jest jako złożone w danym dniu. W przypadku złożenia zamówienia po godzinie 13.00 albo w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, zamówienie jest rejestrowane jako złożone najbliższego następnego dnia roboczego.

4. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłką biznesową. Na termin dostawy produktu, składa się czas kompletowania produktu oraz czas dostawy produktu przez przewoźnika:

a) Czas kompletowania produktu wynosi 1-5 dni roboczych (patrz punkt 1).
b) Dostawa produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 3 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

5. W trakcie procesu składania zamówienia KLIENT jest informowany, iż z chwilą złożenia zamówienia zostanie mu przesłany e-mail zawierający regulamin wraz z informacją dotyczącą korzystania z prawa odstąpienia od umowy, pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy (poniżej regulaminu).

§ 4. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), KLIENT który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia PRODUKTU w posiadanie przez KLIENTA lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KLIENT powinien poinformować SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. KLIENT może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy [wzór jest poniżej treści regulaminu]. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

4. Klient odstępujący od umowy sprzedaży ponosi koszty odesłania produktu do Sprzedawcy.

5. W przypadku, gdy KLIENT dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki.
6. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich PRODUKTÓW objętych zamówieniem albo ich części.

7. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

8. SPRZEDAWCA zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając oświadczenie na adres e-mail: ksiegarnia@makler.opole.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: „Makler” – Janusz Węgrzyn, 45-706 Opole, pl. Piłsudskiego 6/9 z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”. SPRZEDAWCA za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła KLIENTOWI potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

9. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.

10. SPRZEDAWCA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia KLIENTA o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca KLIENTOWI wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do KLIENTA. SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od KLIENTA do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez KLIENTA dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

§ 5. Reklamacje wad PRODUKTÓW

1. SPRZEDAWCA przestrzega obowiązku dostarczania PRODUKTÓW bez wad.

2. W przypadku, gdy PRODUKT ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 – 576.

3. KLIENT ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz (i) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, (ii) nie ma właściwości, o których KLIENT został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę, (iii) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę, (iv) została wydana kupującemu w stanie niezupełnym, choć powinna być w zestawie. Z kolei wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez KLIENTA towar (i) jest własnością osoby trzeciej, (ii) jest obciążony prawem osoby trzeciej albo (iii) cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

4. W sytuacji wystąpienia wady KLIENT może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z następujących działań:
a) wymiany towaru na nowy;
b) obniżenia ceny;
c) odstąpienia od umowy – jeśli wada jest istotna.

5. SPRZEDAWCA musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych.

6. SPRZEDAWCA odpowiada wobec KLIENTA za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie dwóch lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to sprzedawca musi udowodnić, że wada powstała z winy KLIENTA. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, KLIENT powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.

7. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne KLIENT może przekazać SPRZEDAWCY bezpośrednio (za potwierdzeniem na osobnej kopii) lub wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub na adres e-mail: ksiegarnia@makler.opole.pl

8. Jeżeli żądanie złożone przez KLIENTA przy reklamacji dotyczy:
a) wymiany towaru na nowy,
b) obniżenia ceny towaru,
to na SPRZEDAWCY spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.

9. Reklamowane PRODUKTY należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na : „Makler” – Janusz Węgrzyn, 45-706 Opole, pl. Piłsudskiego 6/9 z dopiskiem "REKLAMACJA.

10. Koszty poniesione przez KLIENTA związane z odesłaniem reklamowanego produktu zostaną zwrócone przez SPRZEDAWCĘ.

§ 6. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest firma „Makler” – Janusz Węgrzyn, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 36062, prowadzonej przez prezydenta Miasta Opola; NIP: 631-107-72-49, REGON: 273017865, z siedzibą: 45-706 Opole przy Placu Piłsudskiego 6/9.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Zgodnie z powyższą ustawą KLIENT księgarni internetowej makler.opole.pl ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania ich usunięcia.

3. W trakcie składania zamówienia lub rejestracji na stronie księgarni, KLIENT podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres fizyczny do doręczeń PRODUKTÓW, adres e-mail, numer telefonu komórkowego. Dane te mogą być przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ tylko w celu realizacji zamówienia KLIENTA w tym m.in. informowania KLIENTA o statusie zamówienia albo uzyskania opinii KLIENTA co do jego satysfakcji ze zrealizowanego zamówienia.

4. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy, KLIENT może podać numer rachunku bankowego do zwrotu środków.

§ 7. Warunki świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem www.makler.opole.pl

1. Strona internetowa www.makler.opole.pl (dalej również „strona www”) jest administrowana i redagowana przez firmę „Makler” – Janusz Węgrzyn, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 36062, prowadzonej przez prezydenta Miasta Opola; NIP: 631-107-72-49, REGON: 273017865, z siedzibą: 45-706 Opole przy Placu Piłsudskiego 6/9 , zwaną dalej również „Administratorem”.

2. Strona internetowa służy nabywaniu przez KLIENTÓW towarów znajdujących się w ofercie SPRZEDAWCY.

3. Korzystanie z funkcjonalności strony www jest dobrowolne.

4. Składanie zamówień przez stronę www jest możliwe gdy system teleinformatyczny, z którego korzysta KLIENT obsługuje jedną z następujących przeglądarek internetowych: Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera, a monitor ma minimalną rozdzielczość 800px na 600px.

5. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie`s w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z witryny makler.opole.pl przez Klienta, umożliwiających:
a) zapamiętanie danych logowania Klienta oraz innych danych z nim związanych,
b) utrzymania sesji Klienta,
c) dostosowania witryny makler.opole.pl do potrzeb Klientów,
d) zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania księgarni internetowej,
e) tworzenia statystyk oglądalności podstron witryny makler.opole.pl.

6. Księgarnia internetowa www.makler.opole.pl używa plików cookie`s w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. KLIENT może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie`s - określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu używania plików cookie`s znajduje się tutaj: http://www.makler.opole.pl/index.php?p=p_28&sName=polityka-prywatnosci.

7. Reklamacje dotyczące funkcjonowania strony www, komentarzy, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: ksiegarnia@makler.opole.pl lub za pomocą formularza kontaktowego: http://www.makler.opole.pl/index.php?p=p_1&sName=kontakt lub listownie na adres: Makler – Janusz Węgrzyn, 45-706 Opole, pl. Piłsudskiego 6/9.

8. Administrator będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

9. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną , o której mowa w niniejszym Regulaminie z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy składane jest w formie elektronicznej (e-mail). KLIENT składa takie oświadczenie na adres ksiegarnia@makler.opole.pl. SPRZEDAWCA składa oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail KLIENTA. Realizacja zamówień PRODUKTÓW złożonych do chwili rozwiązania umowy podlega postanowieniom niniejszego Regulaminu.

Opole, dnia 25 grudnia 2014 r.